Stretnutie so zástupcami okresných miest

Stretnutie so zástupcami okresných miest

Dňa 27.8.2016 sme sa stretli so zástupcami okresných miest. Na spoločnom stretnutí sme predstavili naše zámery a zameranie činností na hlavné témy : cyklodoprava a cykloturistika, využitie vodného potenciálu a kúpeľný turizmus, sakrálny turizmus a tematika kultúry, gastronómia a ubytovanie, zážitková turistika. Nosnou témou bolo vyzdvihnutie miestnej a regionálnej spolupráce v aktívnom cestovnom ruchu, kde kľúčovými aktérmi sú okresné mestá.

Pracovné stretnutie transformovalo myšlienku smerovania činností Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko ku kompaktnému fungovaniu regiónu, v ktorom je možné zosieťovanie jeho kľúčových aktérov pre spoločný záujem pritiahnuť návštevníka kraja a udržať ho čo najdlhšie na jeho území. Z pohľadu konceptu činností klastra bol spoločný brainstorming najmä o tom, ako by mohol Trnavský samosprávny kraj ukázať a napomôcť zadefinovať spoločné smerovanie všetkých aktérov v jednotnom regióne.