Ciele

Poskytovať pre členov inovatívne služby a produkty, ktoré umožnia ďalší rozvoj ich aktivít.

Stratégia

Stratégia klastra je založená na myšlienke, že želaný výsledok vychádza z partnerstva a synergie aktérov.

Expanzia

Vytvárame s členmi inovatívne nástroje, ktoré rozvíjajú záujem ľudí k spoznávaniu regiónov.

O nás

Klaster regionálneho rozvoja (ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických osôb zo súkromného, verejného aj tretieho sektora (Stanovy TU). Vytvorili sme jedinečné partnerstvo s potenciálom pre sieťovanie partnerov. Pomáhame rozvíjať a propagovať ich služby, produkty a aktivity. Tie sú za pomoci nástrojov klastra viac viditeľné, ľahšie dostupné a hlavne výhodnejšie pre iných členov ale aj širší okruh občanov, návštevníkov, klientov či zákazníkov.

Vytvárame unikátne súkromno-verejné partnerstvo, ktorého členovia majú záujem spoločne rozvíjať aktivity najmä v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, vzdelávania, sociálnej oblasti a podporných aktivitách, najmä tých, kde spoločným úsilím dokážu vytvoriť podmienky pre synergie.

Oblasti pôsobenia klastra

Aktuality

Naši partneri