EN SK

Aktuality

Prijmite pozvanie na zaujímavú akciu členov nášho klastra obcí Jablonec a Budmerice. Degustácia vín Spolku vinárov a vinohradníkov Jablonca, Budmeríc, Báhoňa, Cífera, Čataja, Vištuka a Štefanovej. V sobotu 29.06.2024 od

Predošlé
Ďalšie

Vízia, poslanie a ciele KRR

Spolupráca

Víziou Klastra regionálneho rozvoja je, aby želaný výsledok vychádzal z partnerstva a synergie aktérov.

Regióny

Strategickým cieľom je vytvárať s členmi inovatívne nástroje, ktoré rozvíjajú záujem ľudí k spoznávaniu regiónov.

Rozvoj a inovácie

Poslaním KRR je poskytovať pre členov inovatívne služby a produkty, ktoré umožnia ďalší rozvoj ich aktivít.

0
Zdigitalitalizované body
0
Počet projektov
0
Počet členov

O nás

Klaster regionálneho rozvoja (ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických osôb založené na princípe verejno súkromného partnerstva. Sme nezisková, nepolitická a odborne orientovaná organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s primárnou orientáciou na oblasť podpory cestovného ruchu. V roku 2016 klaster prešiel zásadnou premenou a rozšíril oblasti svojej pôsobnosti a zaznamenal nárast aktivít a členskej základe najmä z prostredia obcí, organizácií a združení s účasťou verejných partnerov. Našim zámerom je vytvárať jedinečné verejno-súkromné partnerstvo, ktorého členovia môžu spoločne rozvíjať aktivity v oblasti cestovného ruchu a turizmu, v polytechnických oblastiach ale aj v oblasti životného prostredia a environmentálnych projektoch. Realizujeme sa aj v aktivitách na podporu sociálnej oblasti.
V roku 2018 klaster začal pripravovať podmienky pre posilnenie pôsobnosti v technicky orientovaných oblastiach a vytvorenie podmienok na pritiahnutie nových partnerov a ďalších členov z podnikateľského sektora. V tom istom roku prešli zásadnou smenou aj stanovy organizácie, ktorých aktuálne znenie si môžete pozrieť TU. Klaster sa začal orientovať na prípravu nových projektov a prešiel certifikačným procesom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy a v roku 2019 získal bronzový certifikát European Cluster Management Excellence label in BRONZE.
V súčasnosti a najbližšej budúcnosti sa budeme venovať implementácii projektov, ktoré sme v minulom období pripravili a boli úspešní pri získaní podpory pre tieto projektové granty, či už je to schéma Erasmus+, Európa pre občanov, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, čo sú programy spolufinancované z prostriedkov Európskej únie ale aj na ďalších medzinárodných a domácich projektov, na ktorých klaster participuje a niektoré z nich aj sám tvorí a realizuje v spolupráci s členmi klastra.
Sme presvedčení, že myšlienka spolupráce, rozvíjania verejno-súkromných partnerstiev, združovanie prostriedkov a nástrojov, výmena skúseností a poskytovanie know-how sú vážne témy, ktoré je možné realizovať práve v štruktúre, ako je náš klaster. Pozývame Vás preto k spolupráci a participácii na formovaní spoločných cieľov a dosahovaní výsledkov.
Predošlé
Ďalšie