Zasadnutie Valného zhromaždenia KCR-ZS

Zasadnutie Valného zhromaždenia KCR-ZS

Valné zhromaždenie Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko sa konalo dňa 7.4.2016 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja. Zúčastnilo sa ho 22 členov klastra. Prítomných privítali členovia Správnej rady.

Výkonný riaditeľ predniesol správu o  činnosti klastra za rok 2015 a následne návrh rozpočtu a plán činností na rok 2016. Členom bol prezentovaný a objasnený zámer klastra rozšíriť svoju činnosť z cestovného ruchu na záber komplexného regionálneho rozvoja. V oblasti turistiky je prioritou rozvoj 5 tém – cykloturistika,  gastronómia, sakrálne pamiatky, zážitková turistika, vodné plochy a kúpeľný turizmus. Klaster má predpoklady a spĺňa všetky atribúty na podporu verejno-súkromného partnerstva, ktoré je na území kraja potrebné.

Členovia dlho diskutovali na témy možného rozvoja. Záverom diskusie výkonný riaditeľ klastra prezentoval zámer združenia vystupovať ako spoločensky zodpovedná organizácia v otázkach ekonomických, sociálnych a environmentálnych.

Fotogaléria: