XXVII. snem Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

XXVII. snem Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Zástupcovia Združenia miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice rokovali 16. marca 2017 v Jaslovských Bohuniciach na 27. sneme združenia.
Prítomných hostí v krátkom príhovore pozdravil predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja TTSK a zároveň výkonný riaditeľ Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko Marek Turanský starostov a primátorov informoval o súčasnom stave prípravy budovania cyklotrás v kraji.
V expozícii TTSK sa predstavilo Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy. IPC je podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 a jeho úlohou je poskytovanie bezplatného poradenstva potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. Buduje databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje semináre a školenia v súvislosti s fondmi EÚ na území Trnavského kraja.
Podujatie svojou účasťou podporil aj Klaster RR, ktorý na výstavnej ploche prezentoval cestovný ruch Trnavského kraja. Prezentácia bola zameraná predovšetkým na cyklodopravu a cykloturistiku, ktoré sú jednou z prioritných tém činnosti Klastra RR. Delegáti snemu mali možnosť vybrať si z rôznych informačných a propagačných materiálov o atraktivitách nášho kraja, najväčší záujem prejavili o materiály týkajúce sa cykloturistiky. Potešili ich aj drobné propagačné predmety.