Stretnutie pridružených členov

Stretnutie pridružených členov

Dňa 17.12.2015 sme sa stretli so šiestimi pridruženými členmi Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR), ktorí boli v KCR od jeho vzniku v roku 2008. (na zábere rokovanie so zástupcami Serede)

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia mesta Sereď, obce Šoporňa, obce Smolenice, obce Dolná Streda, Klastra Smolenice, ZCR Galantsko.
Cieľom stretnutia bolo predstaviť nové vízie, ciele a už existujúce projekty, ako aj predstaviť vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti Vinohradníckej cyklocesty. Ďalším bodom programu boli aktivity smerujúce k vypracovaniu vyššieho stupňa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ďalej štúdia cyklocesty spájajúcej Trnavu so Sereďou cez Zavar a Šúrovce , vrátane napojenia na Vážsku cyklomagistrálu.

Po náročnej diskusii sa prítomní členovia stotožnili s novou filozofiou KCR a úspešne dospeli k dohode ohľadom ďalšej spolupráce. Ďakujeme za toto plodné a inšpiratívne stretnutie a sme nesmierne radi, že otvorená diskusia napomohla k upevneniu vzájomných vzťahov.