EN SK

Online prihláška do Klastra regionálneho rozvoja​

Online prihláška do Klastra regionálneho rozvoja

Štatutárny orgán

Kontaktná osoba

pozn.1: Po odoslaní prihlášky bude táto spracovaná a bude Vám doručené oznámenie o prijatí/neprijatí za člena Klastra regionálneho rozvoja. 

pozn.2: Pri vyplnení prihlášky uchádzač uvedie, o ktorý typ členstva má záujem – o status stáleho (riadneho) člena, pridruženého člena alebo sympatizujúceho člena.