Pracovné stretnutie s dekankou FMK UCM

Pracovné stretnutie s dekankou FMK UCM

Dňa 8. septembra 2015 sa uskutočnilo rokovanie s dekankou FMK UCM v Tranve, pani Danou Petranovou, za účelom hľadania príležitosti spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom resp. Klastrom cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR) a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM). Na stretnutí bol predstavený zámer zo strany KCR iniciovať „aktívny“ verejnoprospešný vzťah s UCM, konkrétne Fakultou masmediálnej komunikácie v súlade s predstaveným konceptom oživenia jeho činností. Uvítanie tejto možnosti spolupráce zo strany pani dekanky priniesol následne aj prvý konkrétny námet v účasti KCR na 11. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing identity“, konanej v dňoch 10. – 11. novembra 2015 v Smoleniciach.

Jedným z navrhnutých schém „živého“ spolupôsobenia v štruktúre KCR je zapájanie študentov do aktivít, ako sú návrh loga pre KCR, návrh konkrétnej jednotnej printovej propagácie a iných. Víziou podobných aktivít je mapovanie potenciálu študentov pre činnosti organizácie s nadväznosťou na možnosť získania benefitu potvrdenia o praxi, ktorá je často pre študentov prekážkou pre následné uplatnenie sa po ukončení vysokej školy.

Pracovné stretnutie splnilo očakávania politiky KCR, ktorá má záujem získavať členov z rady vysokých škôl, univerzít a iných odborných škôl pre zdôraznenie potreby spolupráce s tak významnými autoritami v kraji. Odbornosť z ich strany je zárukou želaného výsledku propagácie kraja a v súlade s podnikateľským prostredím a podporou Trnavského samosprávneho kraja je jeden zo silných článkov v komplexe štruktúry revitalizovanej organizácie.

Začiatkom októbra je naplánované ďalšie stretnutie s vybranými odborníkmi v cestovnom ruchu a digitálnom marketingu, kde budú konkretizované ďalšie činnosti a návrhy spolupráce.