EN SK

Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja

Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja

Prijímateľ

názov: Klaster regionálneho rozvoja

sídlo: Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava

Názov projektu

                Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu

                Trnava

Výška poskytnutého NFP

199 098,90 EUR, čo predstavuje 85 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu

Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja

Prioritnou osou projektu je podpora výskumu, vývoja a inovácií  v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Projekt „Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja“ vznikol ako potreba podporiť  investovanie podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.

Ciele:

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Vytvárať s členmi inovatívne nástroje, ktoré rozvíjajú záujem ľudí k spoznávaniu regiónov.

Poskytovať členom inovatívne služby a produkty, ktoré umožnia ďalší rozvoj ich aktivít. Posilnenie inovačného potenciálu aktérov v kreatívnom priemysle v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu poznatkov so širokým regionálnym dosahom.

Zapojenie Klastra regionálneho rozvoja do výskumného a inovačného systému a podporiť vytváranie prepojení a synergií medzi aktérmi v rámci medzinárodnej spolupráce a v medzinárodných projektov.

Cieľová skupina:

Členovia a partneri z verejného, súkromného aj tretieho sektora.

Výstupy projektu:

Naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu, a to konkrétne:

  • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (1)
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (1)
  • Počet podporených klastrových organizácií (1)
  • Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí (6)
  • Počet zrealizovaných informačných aktivít (8)
  • Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít (6)
  • Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu (2)
  • Počet účastí na odborných a vzdelávacích podujatiach a stážach v zahraničí (6)

Informácie o projekte nájdete na www.itms2014.sk

Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja – Detail Projektu Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja, ITMS2014+ Verejná časť

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie užitočné webové stránky:

www.eufondy.sk

www.opvai.sk

www.mirri.gov.sk

Aktuality projektu

Shape
Shape