Nový začiatok

Nový začiatok

Klaster cestovného ruchu- západné Slovensko (KCR) bol založený v decembri 2008 ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb. Jeho zakladajúcimi členmi boli Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta. V nasledujúcich rokoch však vývoj klastra stagnoval v oblasti aktivít, ako aj v úspešnosti získavania nových členov.

Nový impulz do diania prinieslo nadšenie pracovníkov odboru cestovného ruchu a podpory podnikania zo Sekcie regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja. Trnavský samosprávny kraj ako jeden zo zakladajúcich členov nadviazal na pôvodnú víziu propagovať Trnavský kraj ako jednotne pôsobiaci región. Kraj ako taký má jednoznačne čo ponúknuť napriek jeho neforemnej územnej členitosti a rozmanitosti je známa jeho unikátnosť a zaslúži si pozornosť.

Myšlienka „znovuzrodenia“ sa technicky preniesla dňa 27.7.2016 do stretnutia správnej rady. Novozvolený výkonný riaditeľ klastra pán Marek Turanský a tiež predseda správnej rady Radovan Prstek skonštatovali spolu s ostatnými členmi správnej rady, že KCR musí prejsť zásadnými zmenami smerujúcimi k oživeniu činnosti. Rovnako tak bol predložený zoznam plánovaných činností na rok 2015 ako aj schválený rozpočet. Mesto Galanta ako jeden zo zakladajúcich členov nominovala do správnej rady klastra pána Zsolta Takáča. Už na 1. stretnutí sa členovia jednoznačne postavili za spoločný cieľ zatraktívnenia podmienok podnikateľského prostredia v cestovnom ruchu a za propagáciu kraja so zámerom pritiahnutia turistu a jeho udržania na území.