EN SK

„Digitalization as a tool for sustainable regional development – educational, environmental and social dimension“ (Digitalisation project)

„Digitalization as a tool for sustainable regional development – educational, environmental and social dimension“ (Digitalisation project)

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

„Digitalization as a tool for sustainable regional development – educational, environmental and social dimension“ (Digitalisation project)

Projekt “Digitalizácia ako nástroj udržateľného regionálneho rozvoja” pozostáva zo série aktivít ( fyzických/digitálnych ) zameraných na zachovanie sociálneho, kultúrneho a historického dedičstva regiónu a taktiež na zvýšenie povedomia o lokálnych sakrálnych pamiatkach ako aj objektov v ich okolí. Cieľom projektu je zapojenie širokej verejnosti do zvyšovania povedomia o území zasiahnutom projektovými aktivitami – primárne Mikroregiónmi 11 PLUS a Červený Kameň. Špecificky však venujme značnú časť aktivít projektu znevýhodneným skupinám, ako napríklad seniorom, handicapovanej mládeži, sociálnou nestabilitou ohrozeným rodinám a podobne.

Náučná a vzdelávacia časť projektových aktivít obsahuje napríklad:

Spracovanie nových digitálnych zaujmových bodov – (POI)

Postupná digitalizácia našich regiónov zohráva podľa nás dôležitú rolu v rámci vzdelávania komunity, keďže poskytuje množstvo informácií o rôznych bodoch záujmu v okolí a to vytvárania a sprístupňovania digitálnych profilov POI ale aj pomocou následného fyzického značenia týchto bodov na mieste a dostupnosť informácií cez QR kódy a mobilné aplikácie. V rámci tejto aktivity bude taktiež poskytnutá možnosť pre školy v regióne, aby sa zapojili do tvorby originálneho obsahu (textov, fotografií) a tak sa ešte intenzívnejšie mohli podieľať na projekte. Následným využívaním spracovaných POI dokážeme vytvárať náučné chodníky, tématické okruhy a ´ďalšie informačné formáty, vrátane sprievodných animačných podujatí podujatí.

Spracované informácie budú dostupné aj v anglickej verzii, čo prispeje k šíreniu informácií aj u zahraničnej verejnosti, ale taktiež ako podporná súčasť a nástroj na výučbu anglického jazyka pre lokálne školy. 

Zachovanie a obnova vybraných sakrálnych objektov

Jedna z mnohých aktivít je oprava a údržba drobných sakrálnych objektov na území obcí. V partnerstve s obcami dotknutých mikroregiónov cez projekt podporíme opravu a údržbu viacerých sakrálnych objektov. Objekty vďaka projektu získajú údržbu, čistenie, potrebné opravy či stabilizáciu.  

Podpora enviromentálnych aktivít

Sústrediť sa budeme hlavne na výsadbu nových vzrastlých medonosných stromov v okolí záujmových bodov. Samozrejme budú zohľadnené faktory ako vhodnosť miesta a prirodzené prostredie. Klaster dlhodobo podporuje aj včelárstvo a vytváranie priaznivejších podmienok pre život včiel. Výsadb stromov pri tom zohráva svoj význam a sme radi, že spolu s viacerými obcami sa nám podarí aj v tomto projekte zabezpečiť a vysadiť niekoľko desiatok nových medonosných a peľodajných stromov. Za nemenej významné považujeme, že stromy budú sadené ako komunitná aktivita. Vybrané stanovištia vo viacerých obciach boli doplnené rustikálnym mobiliárom – cyklostojanmi, lavicami, či setmi lavíc a stolov.

Sociálne zameranie 

Popri medzigeneračnom prepojení detí a seniorov vo viacerých aktivitách projektu budeme realizovať aj cielene zamerané aktivity na znevyhodnené skupina, napríklad špecializované detské tábory, či hry pre tieto deti. Obsahové zameranie projektu nám pomôže využiť časť spracovaných výstupov. Podpora komunít je pre nás dôležitá a za dôležité považujeme aj využitie odborného potenciálu organizácií, ktoré sa na takúto činnosť špecializujú. Preto niektoré aktivity urobíme podporne s Centrom pomoci pre rodinu, či vybranými špeciálnymi školami.

Publicita

Viaceré výstupy projektu sme využili pri námete a spracovaní knižnej publikácie Stopy minulosti – Sakrálne objekty Mikroregiónu 11 PLUS a Mikroregiónu Červený Kameň.

Shape
Shape