Aprílové zasadanie Správnej rady KRR

Aprílové zasadanie Správnej rady KRR

Dňa 19. apríla 2018 sa konalo zasadanie Správnej rady Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch neogotického kaštieľa v Galante. Správna rada sa historicky po prvýkrát doplnila na celkový počet 7 členov, pričom Trnavský samosprávny kraj ako zakladajúci člen nominoval dvoch zástupcov, ktorými sú pán László Bíró a pán Pavol Kalman, jedného zástupcu pána Marka Semeša nominoval nový pridružený člen – I.A.S. združenie. Okrem doplnenia členov Správna rada KRR zobrala na vedomie prijatie nových členov, ktorí rozšírili rady KRR, zobrala na vedomie výročnú správu za rok 2017 a určila termín Valného zhromaždenia KRR na 24. mája 2018. V rámci doplnených bodov sa rokovalo o možnom vstupe do organizácie Slovenský dom CENTROPE a bol schválený nový návrh loga a s tým súvisiaca zmena dizajn identity organizácie. Najdlhším aj najdiskutovanejším bodom bol návrh TTSK na personálne nominácie svojich zástupcov do Správnej rady, Dozornej rady a najmä návrh na výmenu výkonného riaditeľa Mareka Turanského. Tento návrh nezískal potrebnú väčšinovú podporu Správnej rady. Správna rada otvorila okrajovo aj otázku zmeny STANOV združenia, ktorá počíta so zapracovaním aktuálnych potrieb, ako je napríklad zmena sídla organizácie a podobne. Členovia KRR majú možnosť podávať prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenie stanov.