Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko (ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických osôb zo súkromného, verejného aj tretieho sektora. Vytvorili sme jedinečné partnerstvo s potenciálom pre sieťovanie partnerov. Pomáhame rozvíjať a propagovať ich služby, produkty a aktivity. Tie sú za pomoci nástrojov KRR viac viditeľné, ľahšie dostupné a hlavne výhodnejšie pre iných členov ale aj širší okruh občanov, návštevníkov, klientov či zákazníkov.

KRR je unikátne verejno – súkromné partnerstvo, ktorého členovia majú záujem spoločne rozvíjať aktivity najmä v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, vzdelávania, sociálnej oblasti a podporných aktivitách, najmä tých, kde spoločným úsilím dokážu vytvoriť podmienky pre synergie.

Aktivity KRR sú zamerané na podporu všestranného rozvoja regiónu v týchto záujmových oblastiach a to:

  1. Oblasť cestovného ruchu, ktorá je rozdelená na 6 prioritných tém:
  1. Oblasť podporných činností (zahŕňa najmä oblasť verejného obstarávania, právnej, ekonomickej, daňovej podpory, vrátane auditu),
  2. Oblasť pre vzdelávanie (najmä podpora umeleckého, environmentálneho a polytechnického vzdelávania)
  3. Oblasť pre životné prostredie (najmä environmentálna propagácia, multimodálna doprava, revitalizácia prostredia, spracovanie odpadov, energetické úspory a eletromobilita, včelárstvo)
  4. Oblasť sociálnej pomoci (najmä sociálne služby a starostlivosť, integrácie znevýhodnených skupín, podpora rozvoja talentov)

KRR svoju činnosť zabezpečuje viac zdrojovým financovaním, najmä z príspevkov bežného členského, navýšeného členského, dotačných prostriedkov, projektovej činnosti a iných príjmov. Významnú časť aktivít KRR realizuje aj z prostriedkov dotácie poskytnutej TTSK.